Dining - CNTO
 
 

Dining

Baguyuan Sichuan Tea Restaurant

Add : 289 East Shuhan Rd., Yangxixian

Tel : 0086-28-87526699

Bashu Laozao Chafing Dish

Add : 5-7 Majia Garden, Chengdu

Tel : 0086-28-87645739

Old Chengdu Gongguancai

Add: 37 Qinghua Rd., Chengdu

Tel: 0086-28-8732-0016